MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Separatory substancji ropopochodnych

 

Są to urządzenia techniczne przeznaczone są do zatrzymywania i separowania związków ropopochodnych, oraz oddzielania zawiesin mineralnych (piasków, szlamów) zawartych w ściekach odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie, mogące występować jako urządzenia niezależne (osobno separator osobno osadnik piasku)lub urządzenia zintegrowane ( separator i osadnik w jednym zbiorniku ) znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych zanieczyszczonych pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych pochodzących z myjni i warsztatów samochodowych.

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. W komorze osadczej zbiornika następuje sedymentacja części stałych oraz zawiesiny (tylko separatory ze zintegrowanym osadnikiem). Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Większe odseparowane cząsteczki flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę filmu olejowego, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik z pokrywą o przekroju kołowym, prostokątnym lub owalnym z otworem na wlocie oraz stalową rurą wylotową do podłączenia kanalizacji. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy (w przypadku zbiorników okrągłych) lub nadstawki małej średnicy. Otwór do podłączenia rury dopływowej wyposażony jest w uszczelkę Forsheda, zapewniającą szczelne i elastyczne podłączenie. Równomierny i laminarny przepływ zapewnia montowany na wlocie deflektor. We wnętrzu urządzenia znajduje się układ filtrujący, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wypełnienie stanowi pianka poliuretanowa. Separator wyposażony jest w pływak, który w chwili przekroczenia granicznej ilości substancji ropopochodnych opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika. Standardowym wyposażeniem każdego urządzenia jest pionowy kanał do poboru próbek w odpływie.

Oferowane separatory spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Podczas użytkowania separatora należy jednak dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego ich usunięcie należy powierzyć koncesjonowanej firmie.