MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Przepompownie ścieków

 

Służą one do tłoczenia ścieków sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych. Wyposażone są w pojedyncze, podwójne lub potrójne układy pompowe, pracujące naprzemiennie lub jednocześnie. Konstrukcję pompowni stanowi monolityczny zbiornik żelbetowy, którego wysokość jest regulowana poprzez nadstawki.

Każda przepompownia standardowo wyposażona jest we właz, drabinkę zejściową, pomost obsługowy dla zasuw i zaworów zwrotnych, rurę nawiewno – wywiewną, zatapialne pompy ściekowe. Orurowanie pompowni wykonujemy z PE lub PVC, opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

Sterowanie pracą odbywa się poprzez sygnalizatory poziomu cieczy (pływaki, sonda hydrostatyczna) oraz rozdzielkę zasilająco-sterującą wyposażoną w wyłącznik główny, przełącznik pracy pomp (automat./wyłączone/ręcznie), wyłącznik na obwodzie pomp, przełącznik kolejności pracy pomp – automatyczny z przejęciem obowiązku załączania tylko jednej pompy w chwili awarii drugiej. Każda przepompownia posiada zabezpieczenia m.in.: przed suchobiegiem, przeciwzwarciowe, przed zanikiem lub długotrwałym przysiadem napięcia, wewnętrzne zabezpieczenia termiczne i przeciwwilgocio­we pomp, przeciwporażeniowe. Systemy sygnalizacji polegają na sygnalizacji pracy pomp, sygnalizacji obecności napięcia, przekroczenia przez ciecz stanu alarmowego oraz licznika godzin pracy pomp.

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany problem odprowadzenia ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji płyną do zbiorowej kanalizacji miejskiej lub gminnej. Odmienne rozwiązania stosuje się w przypadku zabudowy rozproszonej: małego osiedla na peryferiach miasta, zabudowy zagrodowej, kolonijnej, leśniczówek, pensjonatów i hoteli położonych w odosobnieniu. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie. Ponieważ szamba mają określoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami wielokrotnego wywożenia nieczystości. Budowa przydomowej (przyzagrodowej) oczyszczalni ścieków, czyli oczyszczalni obsługującej do 50 mieszkańców (tj. o przepustowości do około 5 m3 ścieku na dobę), pociąga również znaczne koszty, lecz jej eksploatacja jest o wiele tańsza.

Istnieje kilka rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków i wiele szczegółowych rozwiązań. Możemy wyróżnić pięć głównych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków:

    • z drenażem rozsączającym
    • z filtrem piaskowym
    • z filtrem gruntowo – roślinnym
    • ze złożem biologicznym
    • z komorą osadu czynnego.