MBW Domasław Sp. z o.o.
55-040 Domasław, ul. Wrocławska 14
tel. 071 311 89 40, fax. 071 311 99 93
biuro@mbwdomaslaw.pl

Materiały budowlane

wodno – kanalizacyjne

większość asortymentu

dostępne od ręki

Odwodnienie liniowe

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę odwodnień liniowych zarówno tych przydomowych jak i stosowanych w zabudowie przemysłowej czy drogowej.

Odwodnienia dzielimy ze względu na wymiary (szerokość i wysokość), a także na klasę i rodzaj zwieńczenia. Kanały przydomowe czy chodnikowe, a także montowane przy niewielkich parkingach przykryte są rusztem ocynkowanym, żeliwnym bądź ze stali nierdzewnej, spotyka się też ruszty tworzywowe. W kanałach stosowanych w miejscach bardziej narażonych na wysokie naciski stosuje się odwodnienia z krawędzią z listwą stalową i ruszt żeliwny. Dostępne są także kanały monolityczne które cechuje najwyższa odporność na poprzeczny najazd. 

Potrzeba odbierania wód opadowych w system odwodnienia liniowego związana jest z dążeniem do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej. Stojąca woda na chodnikach, czy wjazdach do posesji stanowi uciążliwość dla ich użytkowników jak również zagrożenie jakości wód gruntowych. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627) oraz ustawą Prawo Wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115, poz. 1229) wody opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowisk baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni należy odprowadzić do systemu kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej lub podczyszczone wody alternatywnie zagospodarować. Dlatego też niezbędne przy budowaniu nowej infrastruktury są odwodnienia liniowe, które ujmą wody opadowe i odprowadzą do odbiornika. Odwodnienie liniowe klasyfikujemy ze względu na wymiary głębokość i szerokość oraz zakończenie. Przydomowo stosuje się ruszty żeliwne a przemysłowo kanały z listwą stalową i rusztami żeliwnymi o podwyższonej nośności. W najtrudniejszych warunkach stosuje się kanały monolityczne.

Kiedy należy stosować systemy odwodnień? Zawsze, gdy mamy do czynienia z powierzchniami utwardzonymi, uniemożliwiającymi naturalne wchłanianie wody, tj: powierzchniami asfaltowymi kostką brukową powierzchniami betonowymi. Woda deszczowa gromadzi się na powierzchni pod wpływem ulewnych deszczów oraz topniejących śniegów. Aby nie powodować zniszczeń, konieczne jest jej szybkie przetransportowanie z terenów narażonych na niepożądane działanie wody. Systemy odwadniające gwarantują bezpieczeństwo, wygodę ludzi oraz ochronę budynków i dróg przed zniszczeniem wynikającym z zalegania wody. Oferujemy szeroki zakres systemów odwadniających zaprojektowanych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami projektu w celu uzyskania optymalnego działania.

Definicja klas obciążenia wg PN-EN 1433:2005 Powierzchnie komunikacyjne, dla pieszych i rowerzystów, lub z tymi porównywalne. Chodniki, miejsca ruchu pieszych i im równoważne, powierzchnie parkingowe lub zatoki dla samochodów osobowych. Obszary w rejonie ścieków przykrawężnikowych ulic, chodników i poboczy dróg. Jezdnie ulic, także ciągi piesze, obszary parkingów i równoważne im utwardzone powierzchnie komunikacyjne (np. parkingi przy autostradach).Pobocza autostrad i DSR. Powierzchnie komunikacyjne niepubliczne, które narażone są na szczególnie duże obciążenia kołowe, np. drogi komunikacyjne i powierzchnie przeładunkowe w zakładach przemysłowych. Powierzchnie specjalne, np. drogi kołowania, płaszczyzny postojowe samolotów w portach lotniczych, terminale kontenerowe.